Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

ABONAMENT MIESZKAŃCA - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (a w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela (wnioskodawcy) zgodnym z adresem zameldowania w podstrefie na którą wnioskodawca ubiega się o abonament) + ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu + jeden z poniższych dokumentów potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie:

  • - oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim. Na podstawie takiego zeznania podatkowego abonament może być wydany na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia danego roku,
  • - oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • - zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu + ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.

ABONAMENT MIKROPRZEDSIĘBIORCY - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu + dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w strefie (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości w przypadku kiedy nie nastąpiło jeszcze ujawnienie w księdze wieczystej wnioskodawcy, umowa najmu, dzierżawy z której wynika prowadzenie działalności pod adresem na który podmiot ubiega się o abonament w podstrefie) + zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie.

ABONAMENT ADMINISTRATORA - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu + dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości w strefie (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości) + oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub jedynego jej właściciela, że osoba wnioskująca o abonament jest administratorem nieruchomości.

ABONAMENT DLA POJAZDÓW Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (zarejestrowanego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z wpisem potwierdzającym zasilanie napędem hybrydowym) + ewentualnie: umowa leasingulub kredytu.

ABONAMENT INSTYTUCJI - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu.

ABONAMENT OGÓLNODOSTĘPNY - procedura szczegółowa (pdf)


ABONAMENT ZASTĘPCZY - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu zastępczego + dokument wskazujący na utratę możliwości korzystania z pojazdu (np. notatka policji lub innej służby, zgłoszenie do ubezpieczyciela, zaświadczenie od zakładu naprawczego) + umowa poświadczająca posiadanie pojazdu który będzie używany za pojazd zastępowany + oświadczenie wnioskodawcy że pojazd będzie używany jako pojazd zastępczy + zdeponowanie w siedzibie Biura Strefy abonamentu zastępowanego (dotyczy abonamentu wydanego na druku ścisłego zarachowania).

WYMIANA ABONAMENTU - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (dodatkowo przy abonamencie mieszkańca w przypadku posiadania pojazdu z tytułu własności/współwłasności z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania) + ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu + zwrot dotychczasowej karty abonamentowej do Biura Strefy (dotyczy abonamentu wydanego na druku ścisłego zarachowania).

Wniosek o wymianę abonamentu postojowego (pdf).

ZWROT ABONAMENTU I OPŁATY ABONAMENTOWEJ - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + zwrot abonamentu postojowego (dotyczy abonamentu wydanego na druku ścisłego zarachowania) + ewentualnie celem zwolnienia z uiszczania opłaty manipulacyjnej za zwrot opłaty abonamentowej: umowa przenosząca własność zgodnie z przepisami prawa cywilnego, zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające fakt kradzieży pojazdu, zaświadczenie o demontażu pojazdu potwierdzone przez Wydział Komunikacji.

Wniosek o zwrot abonamentu postojowego (pdf).

MIEJSCE ZASTRZEŻONE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI - procedura ZDMK 54 (link)


OPŁATA SKARBOWA:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak również gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Ponadto informujemy, że Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. nie przyjmuje wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa oraz u inkasentów opłaty skarbowej.