Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

STREFA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (kliknij aby rozwinąć):

Kiedy i gdzie obowiązują opłaty za postój

1. Kiedy należy wnosić opłaty postojowe?

Opłata za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00. Tym samym za postój pojazdów w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy opłaty nie są pobierane.

2. Jak zostałem poinformowany o tym, że znajduję się w strefie płatnego parkowania?

Na wszystkich ulicach wjazdowych do strefy płatnego parkowania ustawione są znaki drogowe D-44 (strefa parkowania). Kierowca mijając ten znak jest informowany, że wjeżdża do obszaru, na którym zobligowany jest przepisami prawa do uiszczenia opłaty za postój. Odwołanie obszaru objętego strefą płatnego parkowania oznakowane jest znakami D-45 (koniec strefy parkowania).

3. Czy postój pojazdu na całym obszarze strefy płatnego parkowania podlega opłacie?

Opłatę pobiera się za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach. Właściwym w kwestii oznakowania strefy jest Zarząd Drogi czyli Zarząd Dróg Miasta Krakowa; 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, tel. 12 616 7000, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl, www.zdmk.krakow.pl

Opłata dodatkowa

1. Jakie konsekwencje powoduje nieuiszczenie opłaty za postój w strefie?

W przypadku stwierdzenia braku ważnej opłaty za postój pojazdu w strefie, wystawiane jest zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł. Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty zdarzenia skutkuje wszczęciem postępowania upominawczego, a następnie egzekucyjnego.

2. W jakich przypadkach opłata dodatkowa może zostać anulowana?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju. Jeżeli jednak opłata postojowa została wniesiona po upływie 5 minut od chwili zaparkowania pojazdu lub nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju o więcej niż 5 minut lub też nie został podany lub prawidłowo podany numer rejestracyjny pojazdu samochodowego pomimo że jego wprowadzenie było wymagane wówczas bez względu na okoliczności zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie może zostać anulowane.

3. Po zaparkowaniu pojazdu udałem się w celu zdobycia drobnych, by następnie zakupić bilet w parkometrze, jednakże po powrocie za szybą pojazdu znalazłem zawiadomienie. Czy zawiadomienie zostanie anulowane?

Anulowanie opłaty dodatkowej może nastąpić w przypadku wniesienia opłaty postojowej w czasie nie przekraczającym 5 minut od czasu zaparkowania pojazdu. W przypadku wniesienia opłaty po upływie tego czasu okoliczność braku drobnych nie jest podstawą do anulowania zawiadomienia zwłaszcza przy możliwości wnoszenia opłat w formie alternatywnej tj. za pomocą kart zbliżeniowych typu PayPass, PayWave w parkometrach (dotyczy podstref P2, P4, P5, P6I do P6V, P7, P8) lub płatności przez telefon komórkowy.

4. Otrzymałem zawiadomienie gdyż przekroczyłem opłacony czas postoju o więcej niż 5 minut. Czy mogę dokonać dopłaty celem uniknięcia opłaty podwyższonej?

Niestety nie, gdyż obowiązujące przepisy regulujące funkcjonowanie strefy płatnego parkowania nie dają takiej możliwości - "postój po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 5 minut od czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty".

5. Czy zasadnym jest wystawienie zawiadomienia w czasie kiedy pomiędzy wykupionymi opłatami postojowymi wystąpiła niewielka (kilkuminutowa) przerwa?

Tak, jeżeli różnica czasu między opłatami wyniosła więcej niż 5 minut.

6. Zakupiony przeze mnie w parkometrze bilet postojowy zapomniałem umieścić za przednią szybą pojazdu lub umiejscowiłem w sposób niewidoczny dla kontrolera strefy. Co zrobić celem anulowania zawiadomienia?

Warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w siedzibie Biura Strefy oryginału biletu potwierdzającego wniesienie opłaty. Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku przedłożenia oryginału bilety parkingowego, gdy opłata była uiszczona w parkometrze, w którym do otrzymania biletu niezbędne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.

7. Otrzymałem zawiadomienie o opłacie dodatkowej gdyż posiadany przeze mnie abonament na okaziciela nie znajdował się za przednią szybą pojazdu. Czy moja reklamacja zostanie uznana?

Niestety nie, gdyż możliwość zwolnienia się z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty postojowej nie dotyczy abonamentów wydanych na okaziciela.

8. Z uwagi na okoliczności zmuszony byłem do użycia zakupionego przeze mnie abonamentu postojowego wydanego na konkretny numer rejestracyjny w innym pojeździe, na który następnie zostało wystawione zawiadomienie. Czy można anulować tak wystawione zawiadomienie?

Niestety nie, gdyż abonament postojowy wydany na określony numer rejestracyjny pojazdu stanowi dowód wniesienia opłaty postojowej tylko i wyłącznie na ten pojazd.

9. Otrzymałem zawiadomienie o opłacie dodatkowej tymczasem na znaku drogowym D-18 "parking" nie było informacji że postój jest płatny. Czy może być to podstawą do anulowania zawiadomienia?

Niestety nie. Parkując na wskazanym przez znak D-18 ”parking” miejscu postojowym zostaliśmy już wcześniej poinformowani przez znak D-44, że znajdujemy się na obszarze strefy płatnego parkowania wewnątrz, której postój jest płatny. Znak D-18 "parking" wraz z tabliczką uzupełniającą T-30 wskazuje jedynie miejsca, w którym postój jest dopuszczony oraz określa sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni.

10. Jak i gdzie mogę uregulować opłatę dodatkową?

Opłatę można wnieść w formie przelewu lub wpłaty na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się na druku zawiadomienia lub w Biurze Strefy przy ul. W. Reymonta 20 czynnym w dni robocze pn.-pt. 8.00-18.00.

Opłaty postojowe

1. Czy bilet postojowy z parkometru obowiązuje tylko w tej podstrefie gdzie został zakupiony?

Nie, opłata postojowa wniesiona w parkometrze ważna jest w całej strefie płatnego parkowania w Krakowie.

2. Jaki mam czas na przedłużenie opłaty postojowej?

Przedłużenie opłaty postojowej winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Przykładowo opłata postojowa ważna do godziny 12.00 winna być przedłużona najpóźniej o 12.05.

Abonamenty postojowe

1. Czy mogę wykupić abonament postojowy w imieniu kogoś z rodziny lub znajomego, w sytuacji gdy ta osoba nie może stawić się osobiście w Biurze Strefy?

Tak, należy jednak oprócz przedłożenia dokumentów wymaganych dla określonego rodzaju abonamentu przedstawić dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa od takiej osoby wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata ta nie jest pobierana gdy reprezentujemy: osobę niepełnosprawną, małżonka, rodzeństwo, dziecko, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, pradziadka, babcię, prababcię. Opłaty skarbowej nie uiścimy w Biurze Strefy, wpłat można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub na jego konto w formie przelewu lub wpłaty.

2. Czy zakupiony abonament postojowy uprawnia mnie do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu?

Szczegółową informację nt. podmiotów uprawnionych do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu zawierają znaki drogowe umieszczone przed wjazdem do tej strefy, do których kierujący winien się stosować.

a) abonament ogólnodostępny

1. Czy osoby pracujące w strefie korzystają ze zniżek przy zakupie abonamentów postojowych?

Nie. Osoby zatrudnione na obszarze strefy mogą zakupić abonamenty ogólnodostępne.

2. Czy dostępne są abonamenty ogólnodostępne wyłącznie na jedną wybraną podstrefę?

Nie. Abonament ogólnodostępny może być zakupiony wyłącznie na obszar całej strefy płatnego parkowania w Krakowie.

3. Jakie dokumenty są konieczne do zakupu abonamentu ogólnodostępnego?

Nie są wymagane żadne dokumenty.

b) abonament postojowy mieszkańca, osoby niepełnosprawnej, mikroprzedsiębiorcy, dla pojazdu z napędem hybrydowym

1. Komu należy się zniżkowy abonament postojowy mieszkańca?

Abonament postojowy mieszkańca przysługuje osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego parkowania w Krakowie, rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności, współwłasności, umowy leasingu, umowy kredytu, a w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności okazującej dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania.

2. Posiadam kilka samochodów, czy dla każdego z nich mogę wykupić abonament mieszkańca?

Nie, gdyż osoba fizyczna uprawniona jest do nabycia jednego abonamentu mieszkańca.

3. Wynajmuję lub jestem właścicielem mieszkania w strefie, czy mogę wykupić abonament mieszkańca?

Nie, gdyż jednym z warunków koniecznych do nabycia abonamentu mieszkańca jest zameldowanie (stałe lub czasowe) na obszarze strefy.

4. Gdzie mogę parkować na abonamencie mieszkańca?

Wyłącznie w podstrefie miejsca zameldowania, na którą został wykupiony abonament.

5. Użytkuję samochód na podstawie umowy użyczenia, najmu lub otrzymałem samochód służbowy czy mogę wykupić abonament?

Nie, gdyż umowa użyczenia, najmu, powierzenia samochodu służbowego nie stanowi tytułu do uzyskania abonamentu mieszkańca, osoby niepełnosprawnej, mikroprzedsiębiorcy lub dla pojazdu z napędem hybrydowym. W takiej sytuacji można nabyć abonament ogólnodostępny.

6. Czy każda osoba niepełnosprawna może nabyć abonament dla osoby niepełnosprawnej?

Nie, gdyż taki abonament co do zasady przysługuje osobie niepełnosprawnej posiadającej ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego wyłącznie dla jednego pojazdu posiadanego na podstawie jednego z tytułów: własności, współwłasności, umowy leasingu lub kredytu.

7. Gdzie mogę parkować posiadając abonament postojowy osoby niepełnosprawnej?

Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej stanowi dowód wniesienia opłaty za postój w całej strefie płatnego parkowania w Krakowie.

8. Komu przysługuje abonament mikroprzedsiębiorcy?

Abonament mikroprzedsiębiorcy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności, współwłasności, umowy leasingu lub kredytu mającej siedzibę lub prowadzącej działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania w Krakowie (co udokumentuje tytułem prawnym do lokalu), której wysokość przychodu (obrotów) za poprzedni rok podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła 150 000 euro, zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 osób.

9. Gdzie mogę parkować na abonamencie mikroprzedsiębiorcy?

Wyłącznie w podstrefie siedziby firmy lub wykonywanej działalności gospodarczej, na którą został wykupiony abonament.

10. Kto może uzyskać abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym?

Abonament taki może uzyskać podmiot który posiada pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności, współwłasności, umowy leasingu lub kredytu zasilany elektrycznie lub hybrydowo zarejestrowany na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Podmiot spełniający powyższe wymogi może uzyskać maksymalnie jeden abonament tego typu.

11. Gdzie mogę parkować na abonamencie dla pojazdu z napędem hybrydowym?

Abonament postojowy dla pojazdu z napędem hybrydowym stanowi dowód wniesienia opłaty za postój w całej strefie płatnego parkowania w Krakowie

12. Jakich dokumentów potrzebuję chcąc nabyć abonament postojowy?


Mieszkaniec:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • • dodatkowo gdy mieszkaniec nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu lub kredytu,
 • • okazanie jednego z poniższych dokumentów:
  • • oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim. Na podstawie takiego zeznania podatkowego abonament może być wydany na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia danego roku,
  • • oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,
  • • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Osoba niepełnosprawna:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu
 • • karta parkingowa osoby niepełnosprawnej,
 • • dodatkowo gdy osoba niepełnosprawna nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu lub kredytu.

Mikroprzedsiębiorca:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w strefie (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy),
 • • zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie,
 • • dodatkowo w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu lub kredytu.

Dla pojazdu z napędem hybrydowym:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego zarejestrowanego na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • • dodatkowo w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu, lub kredytu.

c) abonament zastępczy

1. Co powinienem zrobić gdy pojazd na który został wykupiony abonament uległ uszkodzeniu lub wypadkowi, a w zamian otrzymałem do użytkowania inny pojazd?

W takiej sytuacji można otrzymać na czas naprawy samochodu abonament na pojazd zastępczy.
Należy wówczas w siedzibie Biura Strefy dokonać poniższych czynności:

 • • zdeponować dotychczasowy abonament,
 • • udokumentować fakt wypadku/uszkodzenia pojazdu (np. zaświadczenie od zakładu naprawczego, zgłoszenie do ubezpieczyciela),
 • • przedłożyć umowę poświadczającą posiadanie pojazdu, który będzie używany jako pojazd zastępczy.

d) abonamenty internetowe „eAbonamenty”

1. Jak kupić abonament przez Internet?

Zakup abonamentu przez Internet jest możliwy po zarejestrowaniu konta na stronie eabonamenty.mi.krakow.pl Internetowo można wykupić abonament ogólnodostępny.

2. Jak długo trwa wydanie abonamentu internetowego?

Z uwagi na czas potrzebny na dokonanie przelewu za abonament, złożenie wniosku o abonament postojowy powinno nastąpić nie później niż:

 • • 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu ogólnodostępnego.

3. Problem z logowaniem do sklepu internetowego jak sobie poradzić?

W przypadku problemów związanych z logowaniem należy skorzystać z opcji „nie pamiętam hasła”.

Miejsce postojowe na wyłączność

1. Czy można w strefie płatnego parkowania wykupić stanowisko postojowe na wyłączność (dla siebie lub swoich klientów)?

Tak, podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania mogą nabyć takie miejsce w celu korzystania na prawach wyłączności. Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie, przy czym za każde kolejne stanowisko opłata ta wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko. Szczegółowe warunki uzyskania takiego miejsca postojowego (w tym wymagane do przedłożenia dokumenty) określa procedura ZDMK-54, dostępna na stronie www.zdmk.krakow.pl

Osoby niepełnosprawne

1. Korzystam z karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Gdzie mogę parkować w strefie bez wnoszenia opłat za postój?

Ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego postoju w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób tzw. "kopertach". W przypadku braku wolnych, wyżej wymienionych miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach postojowych w strefie zobowiązani są uiszczać opłaty za postój na warunkach ogólnych. Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do nabycia zniżkowego abonamentu postojowego dla osoby niepełnosprawnej przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do otrzymania tego typu abonamentu (patrz abonament postojowy osoby niepełnosprawnej).

2. Czy posiadając już jeden abonament postojowy dla osoby niepełnosprawnej typu "N", mogę wykupić kolejny taki abonament na inny pojazd?

Nie, gdyż osoba niepełnosprawna może otrzymać tylko jeden abonament postojowy typu "N".

Windykacja należności z tytułu nieuregulowanej opłaty dodatkowej

1. Po jakim okresie zawiadomienie ulega przedawnieniu?

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona.

2. Co powinienem zrobić gdy przesłane do mnie upomnienie zawiera zdarzenia dotyczące okresu kiedy nie byłem już właścicielem pojazdu?

W takim przypadku należy przedłożyć do tutejszej jednostki oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego.

3. Jestem właścicielem pojazdu, do którego skierowano upomnienie. Nie jestem jednak w stanie ustalić kto wówczas korzystał z pojazdu? Czy zatem będę zwolniony z obowiązku zapłaty?

Niestety nie, gdyż w razie nieuiszczenia opłaty za postój, obowiązek jej uiszczenia obciąża co do zasady właściciela pojazdu. Właściciel jest bowiem na ogół korzystającym z drogi, chyba że w sposób wiarygodny dla wierzyciela udowodni, że pojazd użyczył innej osobie.

4. Dlaczego upomnienie zostało przesłane wyłącznie do mnie skoro pojazd posiada dwóch właścicieli?

Nie ma znaczenia, do którego właściciela – w przypadku wystąpienia kilku – wierzyciel skieruje upomnienie, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciele Ci ponoszą odpowiedzialność solidarną. Oznacza to możliwość skierowania upomnienia do któregokolwiek z nich. Osoba taka może bowiem zawsze zwrócić się z roszczeniem regresowym przeciwko pozostałym współwłaścicielom na zasadach prawa cywilnego.

5. Otrzymałem upomnienie o nieuregulowaniu opłaty dodatkowej, tymczasem w dniu zdarzenia na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką nie było żadnej informacji o wystawionym zawiadomieniu. Skąd zatem mogłem o tym wiedzieć?

W sytuacji nieuregulowania opłaty za postój, obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje wprost z mocy prawa i brak jest obowiązku doręczania zawiadomienia korzystającemu z pojazdu na terenie strefy płatnego parkowania. Działanie polegająca na umieszczaniu zawiadomienia za przednią wycieraczką pojazdu nie jest czynnością obowiązkową, a jedynie oświadczeniem osoby kontrolującej strefę płatnego parkowania, iż przedmiotowy pojazd w dacie i godzinie jego sporządzenia był zaparkowany we wskazanym miejscu bez wniesienia przepisanej prawem opłaty.

6. Dlaczego na upomnieniu doliczone są dodatkowe koszty?

Rzeczone koszty upomnienia wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 15 § 2 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: ,,Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i […] są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. […]"

Parkometry

1. Czy muszę zapłacić za postój jeżeli parkometr nie działa?

Tak. W przypadku gdy parkometr nie działa, opłatę za postój należy wnieść w najbliższym, czynnym urządzeniu. Prosimy również o zgłoszenie takiego faktu na numer telefonu znajdujący się na parkometrze.

2. Zapłaciłem za postój, ale parkometr nie wydał biletu. Co należy zrobić?

Kiedy parkometr nie wydrukował biletu lub w inny sposób działanie urządzenia jest niepoprawne należy dokonać zgłoszenia na numer telefonu umieszczony na parkometrze.

3. Co w sytuacji gdy dokonałem telefonicznego zgłoszenia o niewydaniu biletu przez parkometr, a mimo tego zostało wystawione zawiadomienie?

Należy wówczas wnieść pisemną reklamację od wystawionego zawiadomienia powołując się na dokonane zgłoszenie - którego prawdziwość zostanie zweryfikowana w toku postępowania wyjaśniającego.

4. Dlaczego parkometr nie przyjmuje niektórych monet?

Monety uszkodzone, zniszczone lub zanieczyszczone charakteryzują się znacznymi odchyleniami wagowo-wymiarowymi od parametrów przyjętych jako nominalne, stąd mogą być nieakceptowane przez urządzenie. Powinno się wówczas użyć monet wolnych od wad (akceptowanych przez parkometr) lub skorzystać z pozostałych dostępnych form płatności.

Zwolnienia z opłat w strefie

1. Jestem posiadaczem motocykla. Czy za postój w strefie winienem wnosić opłaty?

Nie, gdyż za postój motocykli w strefie ustalono zerową stawkę opłat.

2. Czy jako taksówkarz jestem zwolniony z ponoszenia opłat w strefie?

Taksówki zwolnione są z opłat za postój w strefie wyłącznie w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc do postoju. Poza tymi miejscami obowiązują zasady takie same jak innych pojazdów, czyli obowiązek wnoszenia opłat w strefie na warunkach ogólnych.

3. Czy kurierzy lub dostawcy towaru w ramach wykonywanych czynności na czas załadunku i wyładunku towaru zwolnieni są z opłat w strefie?

Nie są zwolnieni z opłat w strefie, również w sytuacji gdy postój odbywa się na miejscach do tego wyznaczonych znakiem z tabliczką "wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia na czas za- i wyładunku". Minimalna opłata to 1 zł i uprawnia do postoju na czas 20 minut.