Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

REKLAMACJA ZAWIADOMIENIA

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zawiadomienia. Reklamacje można składać:

1. Pocztą na adres korespondencyjny:

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 20
30-059 Kraków,

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy (prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu):

 

3. Pismem złożonym osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. W. Reymonta 20 (wejście od ul. H. Reymana (Park Jordana)) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00

4. Ustnie do protokołu w godzinach pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania

5. Faksem na nr 12 341-84-84.

DRUK REKLAMACJI - Wzór druku reklamacji (pdf).


Na podstawie §4 ust. 5 uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIX/2177/17 z dnia 22 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013) w przypadku wniesienia opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w formie środków pieniężnych w parkomacie, warunkiem uwzględnienia reklamacji (zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej) jest przedłożenie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od powstania obowiązku oryginału właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat – (parkomatu). Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku przedłożenia oryginału wydruku w przypadku, gdy opłata była uiszczona w parkomacie, w którym do otrzymania wydruku niezbędne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.