Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

OPŁATA DODATKOWA

Postój pojazdu po upływie 5 minut od pozostawienia pojazdu w miejscu jego postoju lub po upływie 5 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty. Postój pojazdu przy użyciu nieważnego abonamentu lub korzystanie z abonamentu poza podstrefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Opłata dodatkowa wynosi 50 zł (słownie; pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2222) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. informuje, że od dnia 2 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego zawiadomienia (służące tylko i wyłącznie do dokonania wpłaty za konkretny numer zawiadomienia). Wpłaty na wcześniej używane konta nie będą księgowane!

W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.