Informacja o zmianie uchwały o SPP

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Uchwałą XXIII/456/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat zmianie ulegnie obszar odpłatności za postój i wysokość opłaty dodatkowej jak również dni pobierania opłaty z dniem 22 września 2019 roku.

Dodatkowo informujemy, że opłata pobierana będzie od poniedziałku do soboty w dni robocze, w godz. 10.00 - 20.00. Opłata dodatkowa będzie wynosiła 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
Jednocześnie informujemy, że pomimo takiej samej wysokości opłat za pierwszą i kolejne godziny postoju we wszystkich podstrefach opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych stref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.
W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania przypominamy, że każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Uchwałą XXIII/456/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, z dniem 22 września 2019 roku zmianie uległ:

 • - dni pobierania opłaty
 • - obszar odpłatności za postój
 • - sposób zaliczania opłat z danej podstrefy
 • - wysokość opłaty dodatkowej

Uprzejmie informujemy, iż opłata wniesiona w danej podstrefie, oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy (dotyczy wszystkich rodzajów opłat - w parkomatach jak również mobilnie).

W związku z powyższym, informujemy, że opłata mobilna (SkyCash, moBilet, Pango, mPay, ePark) wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy.

Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno.

Wobec powyższego Użytkownik aplikacji mobilnej powinien wybrać daną podstrefę (Podstrefa A, Podstrefa B lub Podstrefa C) przed uruchomieniem parkowania w aplikacji mobilnej.

Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na sprawdzanie i dokonywanie na bieżąco aktualizacji zainstalowanej aplikacji mobilnej, celem posiadania najnowszych dostępnych wersji, wprowadzających dodatkowe opcje aplikacji.

--

Rozpoczęcie sprzedaży abonamentów postojowych na rozszerzony Obszar Płatnego Parkowania. Biuro czynne również w sobotę 21 września.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tych rejonów Krakowa, w których od 22 września br. zacznie obowiązywać opłata za postój wynikająca z rozszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. rozpocznie od 16 września br. sprzedaż abonamentów postojowych. Informujemy również że Biuro Strefy otwarte będzie dodatkowo w sobotę 21 września w godzinach 8-14.

Przypominamy, że od 22 września br. Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie powiększy się o nowe sektory tj. os. Podwawelskie i Zabłocie jak również rozszerzeniu ulegną dotychczasowe obszary podstref P6I i P8. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany obszaru strefy oraz pozostałych zmian zawiera Uchwała Nr XXIII/456/19 RMK z dnia 17 lipca 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr LXXXIX/2177/17 RMK z dnia 22 listopada 2017 r. dostępna m.in. na stronie internetowej Spółki pod adresem PDF

Aby uniknąć potencjalnych kolejek nie warto zwlekać z zakupem abonamentu. Jednocześnie w celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o zapoznanie się z warunkami koniecznymi do uzyskania określonego typu abonamentu.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 września br. w związku ze zmianą Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. warunkiem zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych parkujących w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach”) jest wyłożenie za szybą pojazdu oryginału karty parkingowej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Tym samym nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie będzie skutkować wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 150 zł. oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji.

Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne mogą nabyć zniżkowy abonament postojowy uprawniający do postoju w całej strefie przy spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (ze zm.).

Zmiana godzin otwarcia Biura SPP w dniu 16 sierpnia 2019r.

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 16 sierpnia br. (piątek) Biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne będzie w godz. 8.00-16.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o zmianie uchwały o SPP

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Uchwałą XXIII/456/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat zmianie ulegnie obszar odpłatności za postój i wysokość opłaty dodatkowej jak również dni pobierania opłaty z dniem 22 września 2019 roku.

Dodatkowo informujemy, że opłata pobierana będzie od poniedziałku do soboty w dni robocze, w godz. 10.00 - 20.00. Opłata dodatkowa będzie wynosiła 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
Jednocześnie informujemy, że pomimo takiej samej wysokości opłat za pierwszą i kolejne godziny postoju we wszystkich podstrefach opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych stref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.
W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania przypominamy, że każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Zapraszamy także do zapoznania się z mapą rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zamieszczoną na stronie: BIP Kraków Mapka SPP.

Przypominamy, że postój można opłacić za pośrednictwem:

Ankieta dotycząca Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie. Zebrane informacje pozwolą nam poznać Państwa opinie i oczekiwania w zakresie obecnych i przyszłych rozwiązań dotyczących SPP.

Zmiana zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionymi abonamentami
dla podstref P6IV i P6V

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przebudową ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej oraz przyjętą Uchwałą Nr CXIV/3007/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. abonamenty postojowe wykupione dla podstrefy P6IV i P6V stanowią dowód wniesienia opłaty za postój w obu tych podstrefach. Zasada ta obowiązuje od 9 listopada 2018 r. do dnia ważności abonamentu ale nie dłużej niż do 21 września 2019 r.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2018r. uchwały CVIII/2809/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym strefy płatnego parkowania w Krakowie oraz zarządzania parkingami na terenach stanowiących własność i pozostającymi we władaniu Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z ustawą o drogach publicznych od dnia 1 listopada 2018 r. jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa ZDMK.

Ponadto podajemy aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 Kraków 31-586. Są one powierzone Miejskiej Infrastrukturze Sp. z o. o. z siedzibą ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków i są przetwarzane w zakresie niezbędnym do obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w celu poboru opłat za postój, wydawania abonamentów postojowych, kontroli wniesienia opłat za postój oraz egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu niewniesienia opłaty za postój.
Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego lub brak możliwości skutecznego wniesienia opłaty za postój.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail:  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych procesora - e-mail:  


Ustawa o elektoromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza zwolnienie pojazdu elektrycznego z obowiązku ponoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

W związku z art.49 pkt.2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w połączeniu z treścią art.13 ust.3 pkt.1 lit. e ustawy o drogach publicznych pojazdy elektryczne zwalnia się z obowiązku ponoszenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.
Wobec braku szczegółowych przepisów dotyczących oznakowania pojazdów elektrycznych w przypadku otrzymania zawiadomienia o opłacie dodatkowej należy złożyć reklamację w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Reymonta 20 (wejście od Parku Jordana) wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu) z którego wynika, że pojazd ten jest pojazdem elektrycznym o którym mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku. (Dz. U. 2018, poz. 317)


Zmiana zasad wydawania abonamentów postojowych.

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa nowej uchwały regulującej funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Krakowie od dnia 8 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady wydawania abonamentów postojowych. W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o zapoznanie się z warunkami koniecznymi do uzyskania określonego typu abonamentu.


Zasady ogólne dotyczące wszystkich rodzajów abonamentów postojowych

- abonament postojowy wydawany będzie wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego (brak możliwości zakupu abonamentu na okaziciela),

- wnioskodawca winien posiadać pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności lub współwłasności, umowy leasingu lub kredytu. Tym samym inna umowa cywilnoprawna (umowa użyczenia, najmu) nie będzie stanowiła podstawy do uzyskania abonamentu. Warunek ten nie dotyczy abonamentu ogólnodostępnego,

- za pośrednictwem sklepu internetowego eabonamenty.mi.krakow.pl Klient będzie miał możliwość zakupu wyłącznie abonamentu ogólnodostępnego. Zakup wszystkich pozostałych abonamentów możliwy będzie wyłącznie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania,

- strefa P1 ulegnie podziałowi na cztery podstrefy: P1I, P1II, P1III i P1IV. Zmienią się także granice podstref: P4, P6II, P6V i P8.

Wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie dotychczasowej uchwały do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane zachowają ważność na obszarze na jaki zostały wydane.

Abonament mieszkańca

- abonament postojowy mieszkańca będzie przysługiwał osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania w Krakowie rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie (ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania obszar Gminy Miejskiej Kraków), poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze Strefy Płatnego Parkowania jednego z poniższych dokumentów:

• oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim. Na podstawie takiego zeznania podatkowego abonament może być wydany na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia danego roku,

• oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,

• zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

- w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności wnioskodawca winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania,

- osoba fizyczna uprawniona będzie do nabycia jednego abonamentu postojowego mieszkańca.

Abonament osoby niepełnosprawnej

- abonament postojowy typu "N" osoby niepełnosprawnej wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.


W celu uzyskania szczegółowych informacji w kwestii wszystkich warunków oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania określonego typu abonamentu postojowego prosimy o kontakt z Biurem Strefy Płatnego Parkowania lub zapoznanie się z treścią przyjętej Uchwały.

Cała treść uchwały: Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013). PDF (link)


Początki płatnego parkowania w Krakowie sięgają końca lat 80’ ubiegłego wieku, kiedy to Rada Narodowa Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXXVI/225/88 z dnia 6 kwietnia 1988 r. w sprawie projektu „uspokojenia ruchu kołowego w śródmieściu Krakowa” zdecydowała o utworzeniu w Krakowie z dniem 1 października 1988 r. trzech stref: ruchu pieszego (strefa A), ruchu ograniczonego (strefa B) oraz ograniczonego postoju (strefa C). Na kolejne zmiany trzeba było czekać do roku 1991 wtedy to Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXVI/173/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia miejsc na drogach, w których pobiera się opłaty za parkowanie (…) ustaliła z dniem 1 października 1991 r. obszar strefy B (będący strefą ruchu ograniczonego) oraz obszar strefy C (będącej strefą ograniczonego postoju) miejscami, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych. W tamtym czasie miesięczna opłata abonamentowa w strefie C wynosiła 400 000 zł., a godzina postoju kosztowała 2 000 zł.

Pomimo że od przełomowego roku 1988 minęło już kilka dekad, co do zasady, wprowadzone wówczas rozwiązania obowiązują do dziś.

Podjęte wówczas działania przyniosły wymierne korzyści przyczyniając się do:

 • • spadku liczby pojazdów wjeżdżających w obszar Starego Miasta,
 • • ograniczenia ruchu wewnątrz I obwodnicy,
 • • zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarach, których zmiany dotyczyły.

Dużą zmianą jakościową w krakowskiej strefie płatnego parkowania był zakup parkometrów. Pierwsze urządzenia do poboru opłat stanęły w roku 2009 w "Strefie P1-Śródmieście". Wcześniej opłat dokonywano za pomocą kart postojowych nabywanych w kioskach lub bezpośrednio u osób dokonujących kontroli.

Karta postojowa Kraków

Karta postojowa używana w 1988 r.

W kolejnych latach krakowska strefa płatnego parkowania podlegała sukcesywnej ewolucji. Zmieniały się koncepcje, zmieniali się również operatorzy. Od 2 czerwca 2014 r. prowadzeniem strefy płatnego parkowania zajmuje się Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Zadania powierzone spółce na mocy uchwały mają charakter zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

1 czerwca 2015 r. granice strefy płatnego parkowania zostały poszerzone. Od tego czasu krakowska strefa płatnego parkowania jest nie tylko najstarszą ale również największą w kraju.

Najważniejsze jednak zmiany w sposobie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie wprowadziła obowiązująca od 8 stycznia 2018 r. Uchwała Nr LXXXIX/2017/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. Obszar strefy został podzielony na 15 podstref, w tym podziałowi uległa najstarsza strefa P1 obejmująca obszar Śródmieścia z której wydzielono cztery podstrefy: P1I, P1II, P1III, P1IV. Należy również podkreślić, iż nowelizacja przepisów przyniosła ze sobą znaczące zmiany dotyczące zasad wydawania abonamentów postojowych m.in. likwidację abonamentu na okaziciela i brak możliwości nabywania abonamentów na podstawie umów użyczenia, a możliwość uzyskania abonamentu mieszkańca została uwarunkowana m.in. wymogiem rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie. Krakowska strefa płatnego parkowania jest zróżnicowana zarówno pod względem wielkości, liczby mieszkańców, dostępnych miejsc postojowych oraz ilości znajdujących się w nich urządzeń do poboru opłat (parkometrów).

Strefę płatnego parkowania ustala się bowiem na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Krakowska strefa płatnego parkowania obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, o wjeździe na jej teren kierujący pojazdami informowani są znakami D-44 „strefa parkowania” (odpowiednio przy wyjeździe – znakami D-45 „koniec strefy parkowania”) ustawionymi na wszystkich ulicach wlotowych do strefy. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca wyznaczone dla postoju pojazdów samochodowych wyznacza się m.in. za pomocą znaków D-18 „parking”.

Znak D44 Znak D45 Znak D18
Znak D-44 Znak D-45 Znak D-18