KOMUNIKAT !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020r. obsługę strefy płatnego parkowania w Krakowie przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Tym samym wszelkie aktualne informacje dotyczące strefy, w tym numeru kontaktowe telefonów, dostępne są na stronie internetowej:

zdmk.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że korespondencję dotyczącą strefy należy kierować na adres poczty elektronicznej:

strefa@zdmk.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków


Inwestycja Bronowice

Logo Fundusze UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Parking P+R "Bronowice" wraz z zintegrowanym węzłem przesiadkowym zlokalizowany będzie na działce gminnej wewnątrz dwupoziomowego skrzyżowania ulicy Bronowickiej i ulicy Armii Krajowej.

Wjazd na parking z ulicy Armii Krajowej i ulicy Bronowickiej.

Zaprojektowane przez Spółkę rozwiązanie jest kolejnym przykładem integracji przestrzennej i funkcjonalnej miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi podsystemami w tym przypadku parkingu przesiadkowego na środki komunikacji tramwajowej, autobusowej oraz Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA.