Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

ABONAMENT MIESZKAŃCA STREFY - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inna umowa cywilnoprawna.

W przypadku wyżej wymienionych umów należy okazać je w oryginale i posiadać kserokopię celem załączenia jej do wniosku.

Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca (pdf).

ABONAMENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inna umowa cywilno-prawna + orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o przyczynie z kodu 05-R lub 10-N lub o przyczynie z kodu 07-S* lub 11-I*.

*przy przyczynie z kodu 07-S lub 11-I osoba niepełnosprawna winna spełniać przesłanki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa).

Wniosek o wydanie abonamentu osoby niepełnosprawnej (pdf).

ABONAMENT MIKROPRZEDSIĘBIORCY - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w strefie (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy) + zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inna umowa cywilno-prawna.

Wniosek o wydanie abonamentu mikroprzedsiębiorcy (pdf).

ABONAMENT ADMINISTRATORA - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu + dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości w strefie (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości) + oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub jedynego jej właściciela, że osoba wnioskująca o abonament jest administratorem nieruchomości + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inna umowa cywilno-prawna.

Wniosek o wydanie abonamentu dla administratora (pdf).

ABONAMENT DLA POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB HYBRYDOWYM - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu (zarejestrowanego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z wpisem potwierdzającym zasilanie napędem elektrycznym bądź hybrydowym) + ewentualnie: umowa leasingu, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie lub inna umowa cywilnoprawna.

Wniosek o wydanie abonamentu dla pojazdu z napędem elektrycznym lub hybrydowym (pdf).

ABONAMENT INSTYTUCJONALNY - procedura szczegółowa (pdf)

pisemne podanie + dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu.

ABONAMENT OGÓLNODOSTĘPNY - procedura szczegółowa (pdf)


DUPLIKAT ABONAMENTU - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty.

ABONAMENT ZASTĘPCZY - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu zastępczego + dokument wskazujący na utratę możliwości korzystania z pojazdu + umowa poświadczająca otrzymanie do używania pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela lub zakładu naprawczego + zdeponowanie w siedzibie Biura Strefy abonamentu zastępowanego (nie dotyczy abonamentu zakupionego przez Internet).

WYMIANA ABONAMENTU (na inny pojazd właściciela) - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + dowód rejestracyjny pojazdu.

ZWROT ABONAMENTU I OPŁATY ABONAMENTOWEJ - procedura szczegółowa (pdf)

dowód osobisty + zwrot abonamentu postojowego (nie dotyczy abonamentu zakupionego przez Internet) + ewentualnie celem zwolnienia z uiszczania opłaty manipulacyjnej za zwrot abonamentu: umowa przenosząca własność zgodnie z przepisami prawa cywilnego, zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające fakt kradzieży pojazdu, zaświadczenie o demontażu pojazdu potwierdzone przez Wydział Komunikacji.

Wniosek o wydanie abonamentu dla pojazdu z napędem elektrycznym lub hybrydowym (pdf).

MIEJSCE ZASTRZEŻONE NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI - procedura ZIKiT 54 (link)


OPŁATA SKARBOWA:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak również gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Ponadto informujemy, że Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. nie przyjmuje wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa oraz u inkasentów opłaty skarbowej.