Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl

STREFA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (kliknij aby rozwinąć):

Kiedy i gdzie obowiązują opłaty za postój

1. Kiedy należy wnosić opłaty postojowe?

Opłata za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00. Tym samym za postój pojazdów w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy opłaty nie są pobierane.

2. Jak zostałem poinformowany o tym, że znajduję się w strefie płatnego parkowania?

Na wszystkich ulicach wjazdowych do strefy płatnego parkowania ustawione są znaki drogowe D-44 (strefa parkowania). Kierowca mijając ten znak jest informowany, że wjeżdża do obszaru, na którym zobligowany jest przepisami prawa do uiszczenia opłaty za postój. Odwołanie obszaru objętego strefą płatnego parkowania oznakowane jest znakami D-45 (koniec strefy parkowania).

3. Czy postój pojazdu na całym obszarze strefy płatnego parkowania podlega opłacie?

Opłatę pobiera się za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych w wyznaczonych miejscach. Właściwym w kwestii oznakowania strefy jest Zarząd Drogi czyli Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie; 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, tel. 12 616 7005, email: sekretariat@zikit.krakow.pl, www.zikit.krakow.pl

Opłata dodatkowa

1. Jakie konsekwencje powoduje nieuiszczenie opłaty za postój w strefie?

W przypadku stwierdzenia braku ważnej opłaty za postój pojazdu w strefie, wystawiane jest zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł. Brak uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty zdarzenia skutkuje wszczęciem postępowania upominawczego, a następnie egzekucyjnego.

2. W jakich przypadkach opłata dodatkowa może zostać anulowana?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju. Jeżeli jednak opłata postojowa została wniesiona po upływie 5 minut od chwili zaparkowania pojazdu lub nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju wówczas bez względu na okoliczności zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie może zostać anulowane.

3. Po zaparkowaniu pojazdu udałem się w celu zdobycia drobnych, by następnie zakupić bilet w parkometrze, jednakże po powrocie za szybą pojazdu znalazłem zawiadomienie. Czy zawiadomienie zostanie anulowane?

Anulowanie opłaty dodatkowej może nastąpić w przypadku wniesienia opłaty postojowej w czasie nie przekraczającym 5 minut od czasu zaparkowania pojazdu. W przypadku wniesienia opłaty po upływie tego czasu okoliczność braku drobnych nie jest podstawą do anulowania zawiadomienia zwłaszcza przy możliwości wnoszenia opłat w formie alternatywnej tj. za pomocą kart zbliżeniowych typu PayPass, PayWave w parkometrach (dotyczy stref P2, P4, P5, P7, P8 oraz podstref P6I do P6V) lub płatności przez telefon komórkowy.

4. Otrzymałem zawiadomienie gdyż przekroczyłem opłacony czas postoju. Czy mogę dokonać dopłaty celem uniknięcia opłaty podwyższonej?

Niestety nie, gdyż obowiązujące przepisy regulujące funkcjonowanie strefy płatnego parkowania nie dają takiej możliwości - "postój po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z brakiem wniesienia opłaty".

5. Czy zasadnym jest wystawienie zawiadomienia w czasie kiedy pomiędzy wykupionymi biletami z parkometru wystąpiła niewielka (kilkuminutowa) przerwa?

Tak, gdyż opłata za postój winna zachować ciągłość, a przekroczenie wykupionego czasu postoju bez zachowania ciągłości opłaty jest równoznaczne z jej nieuiszczeniem.

6. Zakupiony przeze mnie w parkometrze bilet postojowy zapomniałem umieścić za przednią szybą pojazdu lub umiejscowiłem w sposób niewidoczny dla kontrolera strefy. Co zrobić celem anulowania zawiadomienia?

Warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w siedzibie Biura Strefy oryginału biletu potwierdzającego wniesienie opłaty. Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku przedłożenia oryginału bilety parkingowego, gdy opłata była uiszczona w parkometrze, w którym do otrzymania biletu niezbędne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.

7. Otrzymałem zawiadomienie o opłacie dodatkowej gdyż posiadany przeze mnie abonament na okaziciela nie znajdował się za przednią szybą pojazdu. Czy moja reklamacja zostanie uznana?

Niestety nie, gdyż możliwość zwolnienia się z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty postojowej nie dotyczy abonamentów wydanych na okaziciela.

8. Z uwagi na okoliczności zmuszony byłem do użycia zakupionego przeze mnie abonamentu postojowego wydanego na konkretny numer rejestracyjny w innym pojeździe, na który następnie zostało wystawione zawiadomienie. Czy można anulować tak wystawione zawiadomienie?

Niestety nie, gdyż abonament postojowy wydany na określony numer rejestracyjny pojazdu stanowi dowód wniesienia opłaty postojowej tylko i wyłącznie na ten pojazd.

9. Otrzymałem zawiadomienie o opłacie dodatkowej tymczasem na znaku drogowym D-18 "parking" nie było informacji że postój jest płatny. Czy może być to podstawą do anulowania zawiadomienia?

Niestety nie. Parkując na wskazanym przez znak D-18 ”parking” miejscu postojowym zostaliśmy już wcześniej poinformowani przez znak D-44, że znajdujemy się na obszarze strefy płatnego parkowania wewnątrz, której postój jest płatny. Znak D-18 "parking" wraz z tabliczką uzupełniającą T-30 wskazuje jedynie miejsca, w którym postój jest dopuszczony oraz określa sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni.

10. Jak i gdzie mogę uregulować opłatę dodatkową?

Opłatę można wnieść w formie przelewu lub wpłaty na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się na druku zawiadomienia lub w Biurze Strefy przy ul. W. Reymonta 20 czynnym w dni robocze pn.-pt. 8.00-18.00.

Opłaty postojowe

1. Czy bilet postojowy z parkometru obowiązuje tylko w strefie lub podstrefie gdzie został zakupiony?

Nie, opłata postojowa wniesiona w parkometrze ważna jest w całej strefie płatnego parkowania w Krakowie. Tym samym można przemieszczać się po całym obszarze strefy, dopóki nie skończy się czas wykupionego postoju wskazany na bilecie.

2. Jaki mam czas na przedłużenie opłaty postojowej?

Opłata postojowa powinna zachować ciągłość zatem bilet postojowy ważny przykładowo do godz. 12.00 winien być wykupiony najpóźniej od godziny 12.01.

Abonamenty postojowe

1. Czy mogę wykupić abonament postojowy w imieniu kogoś z rodziny lub znajomego, w sytuacji gdy ta osoba nie może stawić się osobiście w Biurze Strefy?

Tak, należy jednak oprócz przedłożenia dokumentów wymaganych dla określonego rodzaju abonamentu przedstawić dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa od takiej osoby wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata ta nie jest pobierana gdy reprezentujemy: osobę niepełnosprawną, małżonka, rodzeństwo, dziecko, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, pradziadka, babcię, prababcię. Opłaty skarbowej nie uiścimy w Biurze Strefy, wpłat można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub na jego konto w formie przelewu lub wpłaty.

2. Dlaczego wykupiony przeze mnie abonament postojowy nie obejmuje pełnych miesięcy (przykładowo od 15 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca)?

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie strefy płatnego parkowania miesiąc definiowany jest jako 30 kolejnych dni, natomiast rok jako 365 dni. Tym samym nabywane abonamenty postojowe stanowią wielokrotność tych okresów (dni).

3. Czy zakupiony abonament postojowy uprawnia mnie do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu "B"?

Szczegółową informację nt. podmiotów uprawnionych do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu "B" zawierają znaki drogowe umieszczone przed wjazdem do tej strefy, do których kierujący winien się stosować.

a) abonament ogólnodostępny (pełnopłatny)

1. Czy osoby pracujące w strefie korzystają ze zniżek przy zakupie abonamentów postojowych?

Nie. Osoby zatrudnione na obszarze strefy mogą zakupić abonamenty ogólnodostępne (pełnopłatne).

2. Czy dostępne są abonamenty ogólnodostępne (pełnopłatne) wyłącznie na jedną wybraną strefę lub podstrefę?

Nie. Abonament ogólnodostępny (pełnopłatny) może być zakupiony wyłącznie na obszar całej strefy płatnego parkowania w Krakowie.

3. Jakie dokumenty są konieczne do zakupu abonamentu ogólnodostępnego (pełnopłatnego)?

Nie są wymagane żadne dokumenty.

b) abonament postojowy mieszkańca, osoby niepełnosprawnej i mikroprzedsiębiorcy

1. Komu należy się zniżkowy abonament postojowy mieszkańca?

Abonament postojowy mieszkańca przysługuje osobie fizycznej, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego parkowania w Krakowie, posiadającej pojazd samochodowy z tytułem własności, umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w przypadku kredytu na zakup samochodu) lub innej umowy cywilnoprawnej.

2. Wynajmuję lub jestem właścicielem mieszkania w strefie, czy mogę wykupić abonament mieszkańca?

Nie, gdyż jednym z warunków koniecznych do nabycia abonamentu mieszkańca jest zameldowanie (stałe bądź czasowe) na obszarze strefy.

3. Gdzie mogę parkować na abonamencie mieszkańca?

Wyłącznie w strefie lub podstrefie miejsca zameldowania, na którą został wykupiony abonament.

4. Używam samochodu firmowego lub innego pojazdu, który nie jest moją własnością, czy mogę wykupić abonament?

Tak, pod warunkiem, że mieszkaniec, osoba niepełnosprawna lub mikroprzedsiębiorca wnioskujący o abonament postojowy zawrze umowę cywilno-prawną na mocy, której będzie mógł korzystać z pojazdu, na który ma zostać wydany abonament oraz spełni wszystkie pozostałe warunki wymagane dla określonego rodzaju abonamentu.

5. Czy każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może nabyć abonament dla osoby niepełnosprawnej?

Nie, gdyż taki abonament co do zasady przysługuje osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej posiadającej orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o przyczynie z kodu R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego i posiadającej tytuł do pojazdu.

6. Gdzie mogę parkować posiadając abonament postojowy osoby niepełnosprawnej?

W całej strefie płatnego parkowania w Krakowie, za wyjątkiem miejsc o specjalnym przeznaczeniu, w których postój wymaga spełnienia dodatkowych uprawnień.

7. Komu przysługuje abonament mikroprzedsiębiorcy?

Abonament mikroprzedsiębiorcy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej pojazd samochodowy z tytułu własności, umowy leasingu, umowy kredytu lub innej umowy cywilnoprawnej, mającej siedzibę lub prowadzącej działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania w Krakowie (co udokumentuje tytułem prawnym do lokalu), której wysokość przychodu (obrotów) za poprzedni rok podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła 150 000 euro, zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 osób.

8. Gdzie mogę parkować na abonamencie mikroprzedsiębiorcy?

Wyłącznie w strefie lub podstrefie siedziby firmy lub wykonywanej działalności gospodarczej, na którą został wykupiony abonament.

9. Jakich dokumentów potrzebuję chcąc nabyć abonament postojowy?


Mieszkaniec:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • • dodatkowo gdy mieszkaniec nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu, umowa kredytowa lub inna umowa cywilno-prawna.

Osoba niepełnosprawna:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z wymaganym stopniem i przyczyną niepełnosprawności),
 • • dodatkowo dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Małopolskiego (gdy w dowodzie osobistym brak takiego poświadczenia),
 • • dodatkowo gdy osoba niepełnosprawna nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu, umowa kredytowa lub inna umowa cywilno-prawna.

Mikroprzedsiębiorca:

 • • dowód osobisty,
 • • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w strefie (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, umowa najmu, dzierżawy),
 • • zaświadczenie z właściwego organu (skarbowego lub ZUS) potwierdzające status mikroprzedsiębiorcy lub oświadczenie,
 • • dodatkowo w przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu: umowa leasingu, umowa kredytowa lub inna umowa cywilno-prawna.

c) abonament zastępczy

1. Co powinienem zrobić gdy pojazd na który został wykupiony abonament uległ uszkodzeniu lub wypadkowi, a w zamian otrzymałem do użytkowania inny pojazd?

W takiej sytuacji mieszkaniec strefy, osoba niepełnosprawna lub mikroprzedsiębiorca mogą otrzymać na czas naprawy samochodu abonament na pojazd zastępczy.
Należy wówczas w siedzibie Biura Strefy dokonać poniższych czynności:

 • • zdeponować dotychczasowy abonament,
 • • udokumentować fakt wypadku/uszkodzenia pojazdu (np. zaświadczenie od zakładu naprawczego, zgłoszenie do ubezpieczyciela),
 • • przedłożyć umowę o używaniu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela lub zakładu naprawczego.

d) abonamenty internetowe „eAbonamenty”

1. Jak kupić abonament przez Internet?

Zakup abonamentu przez Internet jest możliwy po zarejestrowaniu konta na stronie eabonamenty.mi.krakow.pl Internetowo można wykupić abonament mieszkańca oraz abonament ogólnodostępny wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu.

2. Jak długo trwa wydanie abonamentu internetowego?

Z uwagi na czas potrzebny na przeprowadzenie weryfikacji (abonament mieszkańca) i dokonanie przelewu za abonament, złożenie wniosku o abonament postojowy powinno nastąpić nie później niż:

 • • 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu mieszkańca,
 • • 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu ogólnodostępnego.

3. Problem z logowaniem do sklepu internetowego jak sobie poradzić?

W przypadku problemów związanych z logowaniem należy skorzystać z opcji „nie pamiętam hasła”.

Miejsce postojowe na wyłączność

1. Czy można w strefie płatnego parkowania wykupić stanowisko postojowe na wyłączność (dla siebie lub swoich klientów)?

Tak, podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania mogą nabyć takie miejsce w celu korzystania na prawach wyłączności. Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie, przy czym za każde kolejne stanowisko opłata ta wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko. Szczegółowe warunki uzyskania takiego miejsca postojowego (w tym wymagane do przedłożenia dokumenty) określa procedura ZIKiT-54, dostępna na stronie www.zikit.krakow.pl

Osoby niepełnosprawne

1. Korzystam z karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Gdzie mogę parkować w strefie bez wnoszenia opłat za postój?

Ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego postoju w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób tzw. "kopertach". W przypadku braku wolnych, wyżej wymienionych miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach postojowych w strefie zobowiązani są uiszczać opłaty za postój na warunkach ogólnych.

2. Czy posiadając już jeden abonament postojowy dla osoby niepełnosprawnej typu "N", mogę wykupić kolejny taki abonament na inny pojazd?

Nie, gdyż osoba niepełnosprawna może otrzymać tylko jeden abonament postojowy typu "N".

Windykacja należności z tytułu nieuregulowanej opłaty dodatkowej

1. Po jakim okresie zawiadomienie ulega przedawnieniu?

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona.

2. Co powinienem zrobić gdy przesłane do mnie upomnienie zawiera zdarzenia dotyczące okresu kiedy nie byłem już właścicielem pojazdu?

W takim przypadku należy przedłożyć do tutejszej jednostki oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego.

3. Jestem właścicielem pojazdu, do którego skierowano upomnienie. Nie jestem jednak w stanie ustalić kto wówczas korzystał z pojazdu? Czy zatem będę zwolniony z obowiązku zapłaty?

Niestety nie, gdyż w razie nieuiszczenia opłaty za postój, obowiązek jej uiszczenia obciąża co do zasady właściciela pojazdu. Właściciel jest bowiem na ogół korzystającym z drogi, chyba że w sposób wiarygodny dla wierzyciela udowodni, że pojazd użyczył innej osobie.

4. Dlaczego upomnienie zostało przesłane wyłącznie do mnie skoro pojazd posiada dwóch właścicieli?

Nie ma znaczenia, do którego właściciela – w przypadku wystąpienia kilku – wierzyciel skieruje upomnienie, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciele Ci ponoszą odpowiedzialność solidarną. Oznacza to możliwość skierowania upomnienia do któregokolwiek z nich. Osoba taka może bowiem zawsze zwrócić się z roszczeniem regresowym przeciwko pozostałym współwłaścicielom na zasadach prawa cywilnego.

5. Otrzymałem upomnienie o nieuregulowaniu opłaty dodatkowej, tymczasem w dniu zdarzenia na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką nie było żadnej informacji o wystawionym zawiadomieniu. Skąd zatem mogłem o tym wiedzieć?

W sytuacji nieuregulowania opłaty za postój, obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje wprost z mocy prawa i brak jest obowiązku doręczania zawiadomienia korzystającemu z pojazdu na terenie strefy płatnego parkowania. Działanie polegająca na umieszczaniu zawiadomienia za przednią wycieraczką pojazdu nie jest czynnością obowiązkową, a jedynie oświadczeniem osoby kontrolującej strefę płatnego parkowania, iż przedmiotowy pojazd w dacie i godzinie jego sporządzenia był zaparkowany we wskazanym miejscu bez wniesienia przepisanej prawem opłaty.

6. Dlaczego na upomnieniu doliczone są dodatkowe koszty?

Rzeczone koszty upomnienia wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 15 § 2 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: ,,Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i […] są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. […]"

Parkometry

1. Czy muszę zapłacić za postój jeżeli parkometr nie działa?

Tak. W przypadku gdy parkometr nie działa, opłatę za postój należy wnieść w najbliższym, czynnym urządzeniu. Prosimy również o zgłoszenie takiego faktu na numer telefonu znajdujący się na parkometrze.

2. Zapłaciłem za postój, ale parkometr nie wydał biletu. Co należy zrobić?

Kiedy parkometr nie wydrukował biletu lub w inny sposób działanie urządzenia jest niepoprawne należy dokonać zgłoszenia na numer telefonu umieszczony na parkometrze.

3. Co w sytuacji gdy dokonałem telefonicznego zgłoszenia o niewydaniu biletu przez parkometr, a mimo tego zostało wystawione zawiadomienie?

Należy wówczas wnieść pisemną reklamację od wystawionego zawiadomienia powołując się na dokonane zgłoszenie - którego prawdziwość zostanie zweryfikowana w toku postępowania wyjaśniającego.

4. Dlaczego parkometr nie przyjmuje niektórych monet?

Monety uszkodzone, zniszczone lub zanieczyszczone charakteryzują się znacznymi odchyleniami wagowo-wymiarowymi od parametrów przyjętych jako nominalne, stąd mogą być nieakceptowane przez urządzenie. Powinno się wówczas użyć monet wolnych od wad (akceptowanych przez parkometr) lub skorzystać z pozostałych dostępnych form płatności.

Zwolnienia z opłat w strefie

1. Jestem posiadaczem motocykla. Czy za postój w strefie winienem wnosić opłaty?

Nie, gdyż za postój motocykli w strefie ustalono zerową stawkę opłat.

2. Czy jako taksówkarz jestem zwolniony z ponoszenia opłat w strefie?

Taksówki zwolnione są z opłat za postój w strefie wyłącznie w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc do postoju. Poza tymi miejscami obowiązują zasady takie same jak innych pojazdów, czyli obowiązek wnoszenia opłat w strefie na warunkach ogólnych.

3. Czy kurierzy lub dostawcy towaru w ramach wykonywanych czynności na czas załadunku i wyładunku towaru zwolnieni są z opłat w strefie?

Nie są zwolnieni z opłat w strefie, również w sytuacji gdy postój odbywa się na miejscach do tego wyznaczonych znakiem z tabliczką "wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia na czas za- i wyładunku". Minimalna opłata to 1 zł i uprawnia do postoju na czas 20 minut.