Aby uniknąć kolejek w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do zakupu abonamentu postojowego za pośrednictwem sklepu eabonamenty.mi.krakow.pl


Zmiana zasad wydawania abonamentów postojowych

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Krakowa nowej uchwały regulującej funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Krakowie od dnia 8 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady wydawania abonamentów postojowych. W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o zapoznanie się z warunkami koniecznymi do uzyskania określonego typu abonamentu.


Zasady ogólne dotyczące wszystkich rodzajów abonamentów postojowych

- abonament postojowy wydawany będzie wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego (brak możliwości zakupu abonamentu na okaziciela),

- wnioskodawca winien posiadać pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów: własności lub współwłasności, umowy leasingu lub kredytu. Tym samym inna umowa cywilnoprawna (umowa użyczenia, najmu) nie będzie stanowiła podstawy do uzyskania abonamentu. Warunek ten nie dotyczy abonamentu ogólnodostępnego,

- za pośrednictwem sklepu internetowego eabonamenty.mi.krakow.pl Klient będzie miał możliwość zakupu wyłącznie abonamentu ogólnodostępnego. Zakup wszystkich pozostałych abonamentów możliwy będzie wyłącznie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania,

- strefa P1 ulegnie podziałowi na cztery podstrefy: P1I, P1II, P1III i P1IV. Zmienią się także granice podstref: P4, P6II, P6V i P8.

Wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie dotychczasowej uchwały do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane zachowają ważność na obszarze na jaki zostały wydane.

Abonament mieszkańca

- abonament postojowy mieszkańca będzie przysługiwał osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania w Krakowie rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie (ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania obszar Gminy Miejskiej Kraków), poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze Strefy Płatnego Parkowania jednego z poniższych dokumentów:

• oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim. Na podstawie takiego zeznania podatkowego abonament może być wydany na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia danego roku,

• oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,

• zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

- w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności wnioskodawca winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania,

- osoba fizyczna uprawniona będzie do nabycia jednego abonamentu postojowego mieszkańca.

Abonament osoby niepełnosprawnej

- abonament postojowy typu "N" osoby niepełnosprawnej wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.


W celu uzyskania szczegółowych informacji w kwestii wszystkich warunków oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania określonego typu abonamentu postojowego prosimy o kontakt z Biurem Strefy Płatnego Parkowania lub zapoznanie się z treścią przyjętej Uchwały.

Cała treść uchwały: Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013). PDF (link)


Początki płatnego parkowania w Krakowie sięgają końca lat 80’ ubiegłego wieku, kiedy to Rada Narodowa Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXXVI/225/88 z dnia 6 kwietnia 1988 r. w sprawie projektu „uspokojenia ruchu kołowego w śródmieściu Krakowa” zdecydowała o utworzeniu w Krakowie z dniem 1 października 1988 r. trzech stref: ruchu pieszego (strefa A), ruchu ograniczonego (strefa B) oraz ograniczonego postoju (strefa C). Na kolejne zmiany trzeba było czekać do roku 1991 wtedy to Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXVI/173/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia miejsc na drogach, w których pobiera się opłaty za parkowanie (…) ustaliła z dniem 1 października 1991 r. obszar strefy B (będący strefą ruchu ograniczonego) oraz obszar strefy C (będącej strefą ograniczonego postoju) miejscami, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych. W tamtym czasie miesięczna opłata abonamentowa w strefie C wynosiła 400 000 zł., a godzina postoju kosztowała 2 000 zł.

Pomimo że od przełomowego roku 1988 minęło już kilka dekad, co do zasady, wprowadzone wówczas rozwiązania obowiązują do dziś.

Podjęte wówczas działania przyniosły wymierne korzyści przyczyniając się do:

  • • spadku liczby pojazdów wjeżdżających w obszar Starego Miasta,
  • • ograniczenia ruchu wewnątrz I obwodnicy,
  • • zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarach, których zmiany dotyczyły.

Dużą zmianą jakościową w krakowskiej strefie płatnego parkowania był zakup parkometrów. Pierwsze urządzenia do poboru opłat stanęły w roku 2009 w "Strefie P1-Śródmieście". Wcześniej opłat dokonywano za pomocą kart postojowych nabywanych w kioskach lub bezpośrednio u osób dokonujących kontroli.

Karta postojowa Kraków

Karta postojowa używana w 1988 r.

W kolejnych latach krakowska strefa płatnego parkowania podlegała sukcesywnej ewolucji. Zmieniały się koncepcje, zmieniali się również operatorzy. Od 2 czerwca 2014 r. prowadzeniem strefy płatnego parkowania zajmuje się Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Zadania powierzone spółce na mocy uchwały mają charakter zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

1 czerwca 2015 r. granice strefy płatnego parkowania zostały poszerzone. Od tego czasu krakowska strefa płatnego parkowania jest nie tylko najstarszą ale również największą w kraju.

Najważniejsze jednak zmiany w sposobie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie wprowadziła obowiązująca od 8 stycznia 2018 r. Uchwała Nr LXXXIX/2017/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. Obszar strefy został podzielony na 15 podstref, w tym podziałowi uległa najstarsza strefa P1 obejmująca obszar Śródmieścia z której wydzielono cztery podstrefy: P1I, P1II, P1III, P1IV. Należy również podkreślić, iż nowelizacja przepisów przyniosła ze sobą znaczące zmiany dotyczące zasad wydawania abonamentów postojowych m.in. likwidację abonamentu na okaziciela i brak możliwości nabywania abonamentów na podstawie umów użyczenia, a możliwość uzyskania abonamentu mieszkańca została uwarunkowana m.in. wymogiem rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie. Krakowska strefa płatnego parkowania jest zróżnicowana zarówno pod względem wielkości, liczby mieszkańców, dostępnych miejsc postojowych oraz ilości znajdujących się w nich urządzeń do poboru opłat (parkometrów).

Strefę płatnego parkowania ustala się bowiem na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Krakowska strefa płatnego parkowania obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, o wjeździe na jej teren kierujący pojazdami informowani są znakami D-44 „strefa parkowania” (odpowiednio przy wyjeździe – znakami D-45 „koniec strefy parkowania”) ustawionymi na wszystkich ulicach wlotowych do strefy. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca wyznaczone dla postoju pojazdów samochodowych wyznacza się m.in. za pomocą znaków D-18 „parking”.

Znak D44 Znak D45 Znak D18
Znak D-44 Znak D-45 Znak D-18